Náhled:
---
14-16
16-18
18-20
20-22
Pondělí
volno
volno
volno
volno
Úterý
volno
volno
volno
volno
Středa
volno
volno
volno
volno
Čtvrtek
volno
volno
volno
volno
Pátek
volno
volno
volno
volno
Sobota
volno
volno
volno
volno
Neděle
volno
volno
volno
volno